20/04/2021 2:23:21 Inschatten budgettaire e.a.middelen m.b.t. project en proces
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Inschatten van budgettaire en andere middelen m.b.t. project en proces

De startbeslissing, als afsluiting van de verkenningsfase, is een vertaling van het engagement van de betrokken overheid en de andere (op dat ogenblik) betrokken actoren om oplossingsgericht te werken. Met dat doel voor ogen probeert de projectleider de noodzakelijke capaciteit (financieel, materieel, personeel) voor dit project voldoende in te schatten. Budgettaire en andere middelen zijn namelijk belangrijke (beperkende) voorwaarden om het proces kwalitatief in te vullen. Maak een inschatting van de financiële middelen die noodzakelijk zijn om de proces- en onderzoeksaanpak te realiseren. In deze fase gaat het om een ruwe inschatting. Bepaalde afspraken kunnen opgenomen worden in samenwerkingsovereenkomsten. Dit financiële plaatje zal ook de verdere procesmatige aanpak bepalen.

Raming van de middelen m.b.t. het proces

Raming van de middelen m.b.t. de uitvoering (een globale inschatting)

Mogelijkheden voor publiek-private samenwerking (PPS)

Raming van de middelen m.b.t. het proces

Op het moment dat de startbeslissing genomen wordt, moeten - vanuit het duidelijke engagement van de betrokken partijen bij de startbeslissing - de nodige middelen (zowel personeel als financieel) beschikbaar zijn voor een reeks kosten m.b.t. het proces, bijvoorbeeld:

  • de kost van de infomarkt die georganiseerd wordt in het cultureel centrum van de gemeente
  • de kost van het studiebureau dat/de studiebureaus die de onderzoeken zal/zullen uitvoeren
  • de kost van de opmaak en verdeling van een brochure
  • de kost van de opbouw van een projectwebsite
  • de nodige mensen die zich gedurende het proces bezig houden met (opvolging van) het complexe project, de onderzoeken, …
  • Het is aangewezen die (middelengebonden) engagementen op te nemen in een (samenwerkings)overeenkomst.

Raming van de middelen m.b.t. de uitvoering ( een globale inschatting)

Het is op dit moment weinig realistisch om al een goed zicht te hebben op de uiteindelijke kostprijs van het initiatief. Wel kan het nuttig zijn een inschatting te maken van de uitvoeringstermijn van het project. De termijn waarbinnen een project uitgevoerd moet worden, zal een impact hebben op de beschikbaarheid / reservering van middelen.

Mogelijkheden voor publiek-private samenwerking (PPS)

De mogelijkheid tot ontwikkeling van een project in een publiek-private samenwerking maakt ook deel uit van de procesnota, zonder dat in dit stadium reeds keuzes moeten worden gemaakt over de uiteindelijke uitvoeringswijze. Dit laatste is logisch. In de verkenningsfase is immers nog sprake van verschillende oplossingsalternatieven zodat onmogelijk op de definitieve uitvoeringswijze vooruit kan worden gelopen. Of het project al dan niet potentieel heeft om ontwikkeld te worden in publiek-private samenwerking, al dan niet in de vorm van DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain), kan worden achterhaald met het door het Kenniscentrum PPS ontwikkelde instrument “de projectboom.” Deze projectboom geeft in eerste instantie aan of er effectief sprake kan zijn van PPS, en of het voorgestelde project volgens de eerste inschattingen aan de randvoorwaarden voldoet om in PPS gerealiseerd te worden. Eveneens geeft deze projectboom aan, in geval van effectief PPS-gehalte, welke de beste vorm is van PPS.

Indien er een potentieel is tot PPS, dan is de onderzoeksfase de meest geschikte fase om verder na te gaan of een PPS-uitvoering mogelijke meerwaarde oplevert. Met meerwaarde wordt bedoeld de financiële en niet-financiële meerwaarde t.o.v. een meer klassieke uitvoering. Indien er effectief meerwaarde is te verwachten, zullen tal van extra instrumenten en/of stappen dienen toegevoegd te worden aan de volgende fasen van het proces om het succes van het PPS-alternatief te verhogen. Het vroeg beginnen nadenken over de financiering maakt het mogelijk om actief in te zetten op mogelijke synergieën die de globale rentabiliteit van het project kunnen verhogen.

 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required