20/04/2021 2:44:45 Participatie
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Participatie

Participatie blijft tijdens het volledige proces van belang. Zo creëer je een maatschappelijk draagvlak voor je project.

Tijdens de verkenningsfase werden de krijtlijnen uitgezet. In de onderzoeksfase komt het erop aan om deze participatie en overlegmomenten ook effectief vorm te geven ifv een kwalitatief onderzoek. Net voor het voorkeursbesluit vindt er een openbaar onderzoek plaats. Maar dit is niet de eerste keer dat je overlegt met de burger, de stakeholders, de administraties , adviesraden,…

Door de bekendmaking van de alternatievenonderzoeksnota is het maatschappelijk debat over het project al veel vroeger gestart.

Hoe pak je dit aan tijdens de onderzoeksfase?

Zorg voor duidelijke spelregels

Ga in gesprek met de burger

Ga in gesprek met de stakeholders

Ga in gesprek met de politieke overheden

Ga in gesprek met private partijen

Zorg voor duidelijke spelregels

Probeer in het begin van het traject zo duidelijk mogelijk te zijn over de manier waarop je participatie zal organiseren. Formuleer voorafgaand aan de participatie een helder antwoord op onderstaande vragen:

 • Hoe zorg je ervoor dat ernstig wordt omgegaan met inbreng betrokkenen, dat deze inbreng door allen serieus genomen en erkend wordt?
 • Wat zijn de voorwaarden waaronder actoren en belanghebbenden kunnen reageren?
 • Wat gebeurt er met de input van externen?
 • Wat zijn de voorwaarden om een suggestie mee te nemen of om een advies links te laten liggen? Wees hier van bij het begin duidelijk over. Op die manier creëer je geen valse verwachtingen.

Inspiratie voor de opmaak van duidelijke spelregels kan je vinden in een “Code van Goede Praktijk” met betrekking tot participatie.

Ga in gesprek met de burger

Informeel

Het kan zeer nuttig zijn om vlak voor de bekendmaking van de alternatievenonderzoeksnota reeds in gesprek te treden met de burgers. Dit kan onder andere door een infomarkt over het project te organiseren. Op een infomarkt kan je op een erg toegankelijke manier de belangrijkste informatie van het project voorstellen. Door een reeks panelen kan je visueel de plannen voorstellen, inzicht geven in het proces en verduidelijken welke input er verwacht wordt op de alternatievenonderzoeksnota. Naast een heldere visuele voorstelling is het essentieel dat er verschillende projectleden aanwezig zijn om op vragen te antwoorden.

Ook op andere manieren kan je in gesprek treden met burgers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan affiches of brochures, informatieavonden per betrokken doelgroep… Ook een projectwebsite kan bijdragen tot interactie met burgers, bedrijven, andere belanghebbenden.

Zo beschikken alle geïnteresseerden over alle info, nog voor ze feedback kunnen geven.

Zo bouw je aan een draagvlak. Er groeit vertrouwen tussen de overheid en de burger over de aanpak van het proces.

Raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota

Over de alternatievenonderzoeksnota zelf zal er een raadpleging georganiseerd moeten worden. Zo hebben burgers een termijn van 30 dagen na de bekendmaking van de alternatievenonderzoeksnota om eventuele opmerkingen over de inhoud van deze nota  aan de procesverantwoordelijke of aan de betrokken gemeenten te bezorgen.

De procesverantwoordelijke zal de opmerkingen overmaken aan het multidisciplinair projectteam en aan de dienst Mer. 
Bij het beslissen over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen, houdt de dienst Mer rekening met de opmerkingen van het publiek, de uitgebrachte adviezen en  het resultaat van de grensoverschrijdende raadpleging.

Openbaar onderzoek over het ontwerp van voorkeursbesluit

Om de burgers tijdens de hele onderzoeksfase te betrekken en formeel te informeren over het complexe project, zullen zij in de loop van deze fase kunnen reageren op het ontwerp van voorkeursbesluit, via een openbaar onderzoek.
Dit openbaar onderzoek, dat 60 dagen duurt, zal georganiseerd worden nadat een ontwerp van voorkeursbesluit is vastgesteld, en nadat een geïntegreerd effectenonderzoek en een adviesronde hebben plaats gevonden.

Ga in gesprek met de stakeholders

Stakeholders kunnen zowel voor- als tegenstanders zijn van het project. Vergeet de tegenstanders niet. Zij kunnen in een latere fase het proces vertragen of zelfs verhinderen door juridische procedures aan te spannen. Probeer dit te vermijden.
In het verdere proces zal er een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Door de stakeholders nu al te betrekken, kan je sneller en beter rekening houden met informatie en reacties van stakeholders verwerken, nog voor het formele openbare onderzoek.

 • Probeer inzicht te krijgen in hun belangen
 • Sta open voor hun mening en ga met hen in gesprek
 • Voorzie ruimte in het proces om hun belangen af te wegen
 • Motiveer je keuzes in alle openheid

Ga in gesprek met de politieke overheden

Koppel minstens op alle scharniermomenten (de onderzoeken die gepland staan, de selectie van alternatieven,…) via informeel overleg terug met de politieke vertegenwoordigers. Op die manier is er een constante doorstroom van informatie.

Ga in gesprek met private partijen

Participatie met private partijen die verbonden zijn met het complexe project (o.a. ontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten,…) gebeurt via een marktverkenning. Dit kan op twee mogelijke momenten:

 • Bij de opmaak van de projectdefinitie of de alternatievenonderzoeksnota
  Door dan participatie te organiseren verzamel je alle info over de ontwikkelingsmogelijkheden van een project en over de algemene interesse van de markt. Je krijgt een zicht op eventuele mogelijkheden tot publiek-private samenwerking (PPS)
 • Bij de opmaak van het voorkeursbesluit
  Op dit moment is de meerwaarde van een PPS al aangetoond. Deze marktverkenning doe je in functie van de aanbesteding en gaat vooral over de marktconformiteit.
 Ik heb een vraag

 

Naam*:
Bedrijf:

Straat:

Nr:
Postcode:

Gemeente:

E-mail*:

Ik heb een vraag over*:

Uw vraag*:

* Required