20/04/2021 2:14:29
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Projecten


Extra containerbehandelingscapaciteit haven A'pen

havenbeleid
De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen.

Herinrichting stationsomgeving Kessel

woonbeleid
Transformatie site De Lindekensbaan naar een gemengde woon- en werklocatie

Kluisbos

natuur en recreatie
Komen tot een evenwicht tussen de ecologische waarde van het Kluisbos en omliggende functies zoals wonen en recreatie

Kustvisie

klimaat
Omwille van de klimaatverandering zijn extra maatregelen nodig voor bescherming van kust en binnenland.

Naar een leefbare woonkern, project vrachtverkeer

wegeninfrastructuur
Het weghalen van het vrachtverkeer uit de dorpskern door een nieuwe vrachtroute uit te bouwen tussen de bedrijventerreinen en het bestaande op- en afrittencomplex ‘Rumst’ van de E19.

Nautische toegankelijkheid haven Zeebrugge

havenbeleid
Verbeteren van de nautische toegankelijkheid van de (achter)haven van Zeebrugge
12

Aankondiging openbare onderzoeken

Minimaliseren