20/04/2021 3:53:59 Goede voorbeelden
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Goede voorbeelden

Transparantie van procesinformatie

Transparantie van procesinformatie

Het duurt meerdere jaren om van eerste idee naar de spade in de grond te evolueren. In al die jaren wordt er door diverse actoren richting verschillende doelgroepen over een grote verscheidenheid van projectthema’s gecommuniceerd. Omwille van transparantie is het aangewezen hier op een overzichtelijke wijze over te communiceren. Een degelijk klassement van projectdocumenten voor projectmedewerkers is erg belangrijk in het kader van informatie- en kennisdeling. Maar ook het openbaar maken van (delen van) dit klassement is raadzaam. Alle stakeholders (burgers, bedrijven, verenigingen en andere overheden) zijn immers in zekere zin projectmedewerkers. Zij plukken de vruchten van het project of ondervinden bepaalde nadelen. Daarom zullen zij het project mee vormgeven door in te spreken of te participeren. Deze inspraak en participatie zijn effectiever bij een hoge graad van kennisdeling. Bovendien zorgt transparantie voor vertrouwen. Vertrouwen komt op zijn beurt de slaagkansen van het project ten goede.

Het stadsontwikkelingsproject Oude Dokken te Gent heeft op de projectwebsite een helder overzicht van documenten ingepast (zie http://www.oudedokken.be/bibliotheek/). Je vindt er linken naar bestuurlijke documenten (plan-MER, GRUP), een reeks andere studies (mobiliteit, ontwerpend onderzoek), verslagen van participatiemomenten (klankbordgroepen, dialoogcafé, infovergaderingen, inclusief de presentaties die daar zijn gegeven), nieuwsbrieven, brochures en een woordenboek om sommige termen uit te leggen. Op deze wijze kan elke geïnteresseerde betrokkenen vlot de nodige informatie opzoeken.