28/02/2021 23:36:55 Goede voorbeelden
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Goede voorbeelden

Studiedag strategisch omgevingsmanagement

Studiedag strategisch omgevingsmanagement

Op 7 december 2018 gaf Rik Houthaeve een presentatie over het streven naar een tevreden omgeving en de zoektocht naar draagvlak. Vanuit de filosofie van complexe projecten, waar proces een even groot belang heeft als de procedure, streven we naar een omgevingsmanagement dat kansen biedt aan alle betrokkenen om vroeg in het proces een inbreng te hebben. In de presentatie van Rik Houthaeve leert u meer over de aanpak van zo'n strategisch omgevingsmanagement. 

Studiedag complexe projecten op 24/09/2018

Een leerrijke studiedag over complexe projecten. U vindt hier alle presentaties van de voormiddag en de verslagen van de workshops in de namiddag terug.

Studiedag complexe projecten van 29/06/2017

Studiedag complexe projecten van 29/06/2017

Op 29 juni was er een studiedag over complexe projecten. In de voormiddag werd het kader van complexe projecten uitvoerig toegelicht, zowel qua regelgeving als linken naar andere instrumenten (natuur, m.e.r., onroerend erfgoed en archeologie, de omgevingsvergunning). 's Namiddags koppelden drie trekkers van lopende complexe projecten de theorie aan de praktijk. En leerden we meer over de centrale focus van elk complex project: de procesaanpak met een continue aandacht voor participatie.   

Omgaan met de inspraak op de AON

Omgaan met de inspraak op de AON

Na de publieke raadpleging en de adviesronde over de alternatievenonderzoeksnota gaat het projectteam aan de slag om alle inspraak en adviezen te bespreken. Uiteraard is het van belang dat diegenen die een reactie hebben gegeven op de hoogte worden gebracht wat er met die opmerkingen is gebeurd. Het overwegingsdocument is geen juridische verplichting, maar vanuit de nood aan openheid en transparantie bij complexe projecten is het een aanbeveling hierop actief in te zetten.

Bewonersoverleg complex project 'Leefbaarheid Klein-Rusland'

Bewonersoverleg complex project 'Leefbaarheid Klein-Rusland'

De bewonersgroep is een pijler van de werking van het complex project. Een aantal bewoners fungeren als klankbord. Ze krijgen terugkoppeling over het verloop van het complex project. Op die manier kunnen ze tijdens het overleg hun eigen idee over het project naar voren brengen, los van de reguliere formele procedures zoals een openbaar onderzoek. Aanvullend wordt er ook via info-avonden naar de volledige woonwijk teruggekoppeld.

Afspraken verankeren in overeenkomsten

Afspraken verankeren in overeenkomsten

Het gebruik van overeenkomsten is geen verplichte stap in een complex project, maar ze vormen vaak wel een meerwaarde. Zeker als er veel verschillende overheden actief zijn, is het nuttig om de afspraken tussen die verschillende actoren neer te schrijven in een overeenkomst.
Hoe omgaan met conflicten?

Hoe omgaan met conflicten?

In een goed planproces probeer je via conflictpreventie te anticiperen op potentiële conflicten en hierover pro-actief afspraken te maken. Wanneer een conflict zich toch voordoet, is het van belang dieper te kijken naar de oorzaak. Dit kan te maken hebben met belangen, met emoties, met aannames, met zaken uit het verleden, met persoonlijkheden en attitudes of onderlinge relaties. Alternatieve conflictoplossing (ADR) kenmerkt zich door een vrijwillige aanpak waarbij de partijen zeggenschap houden over de oplossing.

In de presentatie leest u er meer over.

Bewonersavond als opstart van een participatietraject

Bewonersavond als opstart van een participatietraject

De stad Geel heeft ervoor gekozen om nog voor de startbeslissing in debat te gaan met de inwoners van de stationsomgeving. Door deze publieksavond heeft de stad nu een beter beeld van de verwachtingen die er leven omtrent de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Op deze wijze kan de doelstelling van het complex project opgebouwd worden en groeit er draagvlak voor de aanpak in de buurt.
Kiezen voor publieksparticipatie in de verkenningsfase

Kiezen voor publieksparticipatie in de verkenningsfase

De doelstelling van het project wordt best omschreven op basis van een participatief traject. Zo kunnen de probleemstelling en de doelstelling scherper worden omschreven. Voor het complex project 'Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland werd een infomoment georganiseerd.
Dicht bij de burger met de buurtmobiel

Dicht bij de burger met de buurtmobiel

De buurtmobiel is een handige tool om de buurtbewoners actief te betrekken bij een te ontwikkelen gebied. De buurtmobiel laat toe om ter plekke met de buurtbewoners na te denken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen van een welbepaalde site. Door zich in die site zelf te zetten, verkleint de afstand met de buurt/omgeving.
Heldere procesbeschrijving op de projectwebsite

Heldere procesbeschrijving op de projectwebsite

Hoe ga je om met de nood aan transparantie naar een breed doelpubliek versus de grote hoeveelheden projectinformatie die tijdens een planningsproces geproduceerd worden? Een projectwebsite is een handig instrument om op een overzichtelijke wijze informatie naar een ruime doelgroep(en) mee te delen. Op de website van het Stevin-project vinden we bv. een chronologisch overzicht van de belangrijkste processtappen, informatieve documenten en een aantal veelgestelde vragen.


Transparantie van procesinformatie

Transparantie van procesinformatie

Transparantie zorgt voor vertrouwen. Vertrouwen komt op zijn beurt de slaagkansen van het project ten goede. Omwille van transparantie is het aangewezen op een overzichtelijke wijze te communiceren over documenten allerhande, opgemaakt tijdens het planningsproces. In het kader van informatie- en kennisdeling is het publiek maken van deze informatie raadzaam. Het stadsontwikkelingsproject Oude Dokken te Gent heeft op de projectwebsite een helder overzicht van documenten ingepast (http://www.oudedokken.be/bibliotheek/).

Partijen bijeenbrengen in een omgevingsraad

Partijen bijeenbrengen in een omgevingsraad

De OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. Liefst 94 bewonersgroepen hebben zich geregistreerd voor die nieuwe omgevingsraad Schiphol, waarin vanaf 1 januari 2015 bewoners, overheden en de luchtvaartsector met elkaar overleggen over geluidshinder, de groei van Schiphol en woningbouw. Voor de omgevingsraad werd een specifieke website ontwikkeld (http://www.omgevingsraadschiphol.nl/) en aanvullend wordt er qua communicatie ook voorzien in een nieuwsbrief.  

Op zoek naar betrokkenheid voor de Gentse Oude Dokken

Op zoek naar betrokkenheid voor de Gentse Oude Dokken

De komende jaren veranderen de Gentse Oude Dokken in een bruisend stadsdeel aan het water. In de voormalige industriehaven tussen de Dampoort en de wijk Muide is er plaats voor ongeveer 1500 nieuwe woningen, parken en woongroen, kantoren, kleinhandel, recreatie en publieke voorzieningen. De Stad Gent haalt alles uit de kast om zoveel mogelijk mensen bij de herontwikkeling van dit vergeten stukje stad te betrekken.
Bruggenbouwers die verbindingen leggen over grenzen heen

Bruggenbouwers die verbindingen leggen over grenzen heen

Geïntegreerde gebiedsontwikkeling is complex. Het vraagt van de partijen met uiteenlopende belangen en denkbeelden dat ze met elkaar communiceren, elkaar begrijpen en tot gezamenlijke besluiten komen. Bruggenbouwers spelen daarin een cruciale rol omdat ze de taal van de verschillende domeinen begrijpen en verbindingen kunnen leggen over de domeingrenzen heen.

Over procesbegeleiding, netwerking en co-creatie

Over procesbegeleiding, netwerking en co-creatie

Op eigen kracht komen we er niet. Er is behoefte aan gebiedsgerichte processen waar vanuit een gemeenschappelijke ambitie in een gelijkwaardig partnerschap wordt samengewerkt. Netwerking waar verantwoordelijkheden gezamenlijk worden gedeeld. Waar de procesbegeleider er zorg voor draagt dat de positieve energie de strijd om de eigen belangen overstijgt. Enkele aandachtspunten over deze dialoog. 

De projectwebsite ook in de uitvoeringsfase actueel houden

De projectwebsite ook in de uitvoeringsfase actueel houden

Internet is een handig instrument om een groot deel van de bevolking op de hoogte te houden van de voortgang van een investeringsproject. Het is van belang de informatie op een gebruiksvriendelijke manier te presenteren en de informatie continu actueel te houden. De projectwebsite www.a2maastricht.nl is een goed voorbeeld omdat inzake de uitvoering van de werken de website wekelijks wordt geactueliseerd.
Een werkatelier om partners samen te brengen

Een werkatelier om partners samen te brengen

Een werkatelier is een laagdrempelige manier om met een geselecteerde groep rond tafel te zitten om concreet een probleem aan te pakken of om ideeën mbt een gebied te verkennen. In Nederland wordt het vaak toegepast omdat het toelaat om in nauw overleg met betrokkenen een gezamenlijke visie te ontwikkelen.   
4390 buurtbewoners bezoeken infomarkten

4390 buurtbewoners bezoeken infomarkten

Voor de opstart van de twee plan-MER's 'Tweede Spoorontsluiting haven van Antwerpen' en 'E313' werden vijf infomarkten georganiseerd. Gezien de grootte van het plangebied was de keuze voor vijf afzonderlijke markten evident (ondanks dat dit de tijdsinvestering fel verhoogt), omdat een infomarkt lokaal moet georganiseerd worden.

Gebruik diverse en aantrekkelijke media

Gebruik diverse en aantrekkelijke media

Wanneer werkzaamheden beginnen, start er een lange periode van hinder voor de buurt. Communicatie met de buurtbewoners is dan erg belangrijk. De wervende informatiecampagne voor de bouw van de A11, een nieuwe snelweg in West-Vlaanderen, geeft hiervan een goed voorbeeld.

Participatie met de buurt

Participatie met de buurt

Een paar jaar geleden diende een projectontwikkelaar een bouwaanvraag in voor een nieuwe kantoorcomplex van 46 meter hoog en een woontoren van acht verdiepingen. In de procedure diende de buurt een bezwaarschrift in. Vervolgens werd er samengezeten met de buurt en kwam men tot een breed gedragen ontwerp.