20/04/2021 3:52:47 Politieke besluitvormers
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Politieke besluitvormers

De routeplanner toont tijdens welke fases van het complexe project en op welke manier politieke besluitvormers betrokken worden. Op welke momenten in het proces zijn ze wettelijk verplicht een besluit te nemen? De routeplanner maakt hen ook vertrouwd met deze terminologie, zodanig dat projectleiders, adviesverleners, politiek besluitvormers en burgers dezelfde taal spreken.

De nieuwe procesaanpak vereist een grotere betrokkenheid van de politieke besluitvormers: ze kunnen ertoe bijdragen om de neuzen voor een project in dezelfde richting te krijgen, zodat de adviesverleners sneller tot een besluit kunnen komen.

Bij complexe projecten die de geïntegreerde besluitvormingsprocedure volgen, die vervat zit in het decreet betreffende complexe projecten, komt de bevoegdheid om de beslissingen te nemen (startbeslissing, voorkeursbesluit of projectbesluit) toe aan de gemeenteraad, de provincieraad of de Vlaamse Regering is.

Het is van belang dat de bevoegde overheid zo vroeg mogelijk de andere betrokken overheden contacteert. Politieke besluitvormers kunnen elkaar inspireren, door aan te geven hoe met bepaalde problematieken/opportuniteiten omgegaan kan worden.