20/04/2021 3:15:50 Burgers
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Burgers

De routeplanner informeert burgers over de nieuwe procesaanpak en focust op de samenwerking tussen de initiatiefnemer en de burger. Het creëren van een draagvlak vereist dat het publiek wordt meegenomen in het hele proces. In principe zijn er drie momenten van belang om naar de mening van de burger te vragen: het probleem, de oplossingen en de afweging van de oplossingen. Het is van belang dat de burger weet op welke momenten in het proces er formele consultaties plaatsvinden. En hoe hij of zij zich daar op kan voorbereiden. De routeplanner maakt burgers wegwijs in dit proces op een begrijpelijke manier en maakt hen ook vertrouwd met de terminologie, zodanig dat projectleiders, adviesinstanties, politiek besluitvormers en burgers dezelfde taal spreken.

Aangezien de nieuwe procesaanpak vertrekt vanuit het participatiebeginsel vereist deze methodiek ook een actieve inbreng van de individuele of georganiseerde burger. De burger zal meer en vroeger betrokken worden in het proces. Naast de formele momenten zijn dus ook informele contactmomenten mogelijk en aangewezen. Belanghebbenden worden uitgenodigd mee te denken hoe een voor hen nadelige oplossing toch voordelen kan opleveren. Concrete voorbeelden tonen aan hoe bepaalde projecten via burgerbemiddeling ‘beter’ werden. 

De rol van de burger tijdens de verkenningsfase

De rol van de burger tijdens de onderzoeksfase

De rol van de burger tijdens de uitwerkingsfase