20/04/2021 3:01:45 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Participatie
Zie code van goede praktijk inzake participatie.
Proces
Het geheel van formele en informele stappen die door de betrokken actoren uitgevoerd worden ter realisatie van een (complex) project. Deze stappen hebben betrekking op overleg, consultaties, onderzoeken, etc.
Procesbegeleider
De procesbegeleider is de rechterhand van de projectleider en bepaalt het verloop van het proces. Hij of zij is bij voorkeur geen rechtstreeks betrokken partij bij het initiatief en heeft een zekere autoriteit. Inhoudelijke kennis over het domein van het project is van ondergeschikt belang. Kennis van procesarchitectuur en van interactieve en participatieve methodes is cruciaal. Inzicht in netwerken en machtsrelaties en het kunnen bewaren van de nodige afstand zijn belangrijke kenmerken. Het gaat hier dus om een organisatie-ondersteunende functie. Vanuit zijn focus op een brede participatie creëert de procesbegeleider mee draagvlak voor het project. Hij of zij bemiddelt tussen de betrokken actoren bij knelpunten. Hij of zij faciliteert overlegmomenten die de betrokkenheid van actoren bij het proces verhoogt en die het mogelijk maakt de breed aanwezige kennis te capteren.
Procesnota

Evolutieve en indicatieve nota, waarin vanaf de onderzoeksfase verplicht, maar idealiter reeds vanaf de verkenningsfase, tot de uitvoeringfase, de gevolgde en te volgen procesaanpak voor het complexe project wordt toegelicht.

Processtructuur
De verankering van de betrokken actoren in verschillende rollen en participatie-, overleg-, beslissings- en opvolgingsorganen voor het complexe project. Deze processtructuur is een onderdeel van de procesaanpak (cf. procesnota).
Procesverantwoordelijke

De procesverantwoordelijke is verantwoordelijk voor een aantal formele processtappen bij complexe projecten zoals vermeld in het decreet en het uitvoeringsbesluit. Hij is aangewezen door de bevoegde overheid en stelt handelingen die met het proces op zich te maken hebben (bijvoorbeeld het stellen van de adviesvraag voor de alternatievenonderzoeksnota, uitnodigingen voor adviesvergadering,..) en niet met de feitelijke beslissingen. De uiteindelijke beslissingen blijven immers de verantwoordelijkheid van de bevoegde overheid.

Projectbesluit
Besluit van de bevoegde overheid inzake een complex project, genomen bij afronding van de uitwerkingsfase en houdende goedkeuring van een op uitvoeringsniveau uitgewerkt alternatief. Het omvat alle noodzakelijke vergunningen en machtigingen, de bestemmingswijziging en het (flankerend) actieprogramma.
Projectleider
De projectleider is er voor verantwoordelijk dat het proces en vooral het project dat het resultaat er van is, tot een goed einde wordt gebracht. Hij verzorgt de dagelijkse gang van zaken en zet de inhoudelijke lijnen uit. Hij of zij is de eindverantwoordelijke. Hij of zij is een specialist op het domein van het project en voert de onderhandelingen binnen het verloop van het proces. De projectleider kan tot de initiatief nemende instantie behoren, maar dat is niet noodzakelijk. Belangrijk is dat hij of zij de actoren aanzet om oplossingsgericht te werken en de verschillende thema's inhoudelijk kan afstemmen.
Projectonderzoeksnota
Nota opgemaakt bij de start van de uitwerkingsfase die een beschrijving bevat van het complexe project, de in het voorkeursbesluit opgenomen flankerende maatregelen, de op uitvoeringsniveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven en, ten slotte, de wijze waarop de effecten (milieu, mobiliteit, landbouw, ruimte, kosten en baten,...) van het complexe project (inclusief flankerende maatregelen en alternatieven) zullen worden onderzocht en beoordeeld.