20/04/2021 2:15:22 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Maatschappelijk draagvlak
De mate van acceptatie en ondersteuning van een (complex) project en bijhorend actieprogramma door de betrokken actoren. Deze actoren zijn burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties (dit is het zogenaamde middenveld), overheden en politieke partijen, of bij uitbreiding de ganse gemeenschap.
MER
Een milieurapport waarin de te verwachten gevolgen voor mens en milieu van een voorgenomen complex project en van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven in hun onderlinge samenhang op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd, en waarin aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden.
Milderende maatregelen

Uit de verschillende onderzoeken komen negatieve effecten van de realisatie van het project naar voren. Milderende maatregelen zijn acties die de impact van het project verzachten. Door de realisatie van een milderende maatregel (bijvoorbeeld de aanleg van een geluidsscherm) kan de aanzienlijke negatieve geluidsimpact op een naburig woongebied verkleind worden.     

Multidisciplinaire projectteam
Een team dat bestaat uit een mix van inhoudelijke deskundigen (o.a. materie- en gebiedskennis) en procesmatige experten (o.a. kennis op vlak van procesmanagement, communicatie en participatie). Het team is beleidsdomein- en eventueel bestuursniveau-overschrijdend. Het team bezit alle kennis en vaardigheden om inhoudelijk en procesmatig een complex project te begeleiden.