20/04/2021 1:58:43 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Beleidsplan
Een door de Vlaamse Regering, de provincieraad, de deputatie, de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd of aangenomen plan over het te voeren beleid inzake de ruimtelijke ordening, het leefmilieu, de mobiliteit of andere beleidssectoren die relevant zijn bij de beoordeling van een complex project.
Betrokken actoren
De diverse belanghebbenden die tijdens het proces, al dan niet formeel, worden betrokken (inspraak, advies, overleg,…). Dit kan gaan van een ambtenaar van een lokaal bestuur, een vertegenwoordiger van een maatschappelijk middenveldorganisatie, een actiecomité tot de individuele burger wiens belangen geraakt kunnen worden (in positieve of negatieve zin)door de realisatie van het project.
Betrokken gemeenten
De gemeenten die geheel of gedeeltelijk behoren tot de geografische werkingssfeer van het geplande project.
Bevoegde overheid

De overheid die als enige bevoegd is voor het nemen van het voorkeursbesluit of projectbesluit over een complex project. Dit komt toe aan de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad.