20/04/2021 2:20:38 Begrippen
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

Begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Actieprogramma
Een actieprogramma wordt toegevoegd aan het ontwerp van voorkeurs- en projectbesluit. Het omvat een reeks van acties en maatregelen die, samen met de uitvoering van het eigenlijke project, van belang zijn. De acties en maatregelen kunnen zeer divers van aard zijn: het creëren van nieuwe ecologische stapstenen in de omgeving van het projectgebied tot het aanleggen van een nieuwe weg voor het verbeteren van de bereikbaarheid. 
Adviesinstanties
De relevante overheidsadministraties en lokale besturen die volgens de sectorale regelgeving bevoegd zijn om in het plannings- of vergunningsproces advies te verlenen. Deze adviesinstanties zullen in de loop van het proces bijdragen leveren aan de onderzoeken en advies geven over de ontwerpen van besluiten.
Alternatievenonderzoeksnota

de nota, opgemaakt bij de start van de onderzoeksfase, ter beschrijving van de doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het complexe project, van de op strategisch niveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven en van de wijze waarop de effecten van de redelijke alternatieven zullen worden onderzocht en beoordeeld. Het betreft dan zowel milieueffecten als effecten op ruimte, landbouw, mobiliteit, kosten en baten,... 

Archeologie
Voor complexe projecten moet er goed afgestemd worden op de bepalingen inzake archeologie, opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Een tabel en nota gidsen u doorheen het archeologie-traject.