30/05/2016 20:13:19 Home | Website Complexe Projecten en Routeplanner
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

 

De Vlaamse overheid zet met de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten in op de realisatie van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak. Deze website wijst u de weg doorheen deze nieuwe procesaanpak.

Elk complex project is uniek en vereist maatwerk. De Routeplanner op deze website zet u met een reeks van aanbevelingen en goede voorbeelden op weg om zelf efficiënt en kwaliteitsvol aan de slag te gaan in complexe planningsprocessen. De Routeplanner bestaat uit verschillende bouwstenen die je vrij maar doelgericht kan gebruiken. Wat wel in elk project terugkeert, is de nood aan transparantie, participatie, communicatie en een geïntegreerde samenwerking.

U vindt hier het processchema dat op één pagina een overzicht geeft van de verschillende fases, en een brochure die een beknopt overzicht geeft van de nieuwe procesaanpak.

De website geldt eveneens als een aanmeldingsloket voor complexe projecten. Het Team Complexe Projecten zal samen met u de mogelijkheden van de nieuwe aanpak verkennen. Via complexeprojecten@vlaanderen.be kan u hen vlot bereiken.

U vindt hier bovendien informatie over de lopende complexe projecten. Momenteel zijn er een elftal pilootprojecten actief in de verkenningsfase. We verwachten de eerste startbeslissingen in het najaar.

 

Routeplanner
1
Projectdefinitie en procesaanpak scherpstellen

Een complex project vertrekt vanuit een probleemstelling of opportuniteit. Het doel van de verkenningsfase is om vanuit een multidisciplinaire 360° benadering te komen tot eenduidige probleem- en projectdoelstellingen en om de grote lijnen van het proces in kaart te brengen. Deze doelstellingen worden geformuleerd in de startbeslissing, die het engagement inhoudt van de bevoegde overheid om een proces op te starten.

Lees meer 

2
De beste oplossing zoeken

Het doel van de onderzoeksfase is om de beste oplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden. Daarvoor moeten de verschillende oplossingen op een geïntegreerde manier afgewogen en onderzocht worden. De beste oplossing voor de probleemstelling van het investeringsproject wordt geformuleerd in het voorkeursbesluit.

Lees meer 

3
Bepalen hoe het project uitgevoerd zal worden

Het doel van de uitwerkingsfase is om het voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project en om te bepalen hoe het project zal uitgevoerd worden. Het resultaat is één geïntegreerd projectbesluit over het geheel van vergunningen, machtigingen en toestemmingen, de bestemming en het actieprogramma (de flankerende maatregelen).

Lees meer 

4
De werken zo efficiënt mogelijk laten verlopen

Het doel van de uitvoeringsfase is enerzijds om de werken zo efficiënt mogelijk en maximaal maatschappelijk gedragen te laten verlopen. Anderzijds is het nodig om ook de nodige stappen wat betreft het beheer, de monitoring en de evaluatie van het project uit te voeren.

Lees meer 

Goede voorbeelden
Bewonersavond als opstart van een participatietraject
De stad Geel heeft ervoor gekozen om nog voor de startbeslissing in debat te gaan met de inwoners van de stationsomgeving. Door deze publieksavond heeft de stad nu een beter beeld van de verwachtingen die er leven omtrent de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Op deze wijze kan de doelstelling van het complex project opgebouwd worden en groeit er draagvlak voor de aanpak in de buurt.

Kiezen voor publieksparticipatie in de verkenningsfase
De doelstelling van het project wordt best omschreven op basis van een participatief traject. Zo kunnen de probleemstelling en de doelstelling scherper worden omschreven. Voor het complex project 'Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland werd een infomoment georganiseerd.

Dicht bij de burger met de buurtmobiel
De buurtmobiel is een handige tool om de buurtbewoners actief te betrekken bij een te ontwikkelen gebied. De buurtmobiel laat toe om ter plekke met de buurtbewoners na te denken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen van een welbepaalde site. Door zich in die site zelf te zetten, verkleint de afstand met de buurt/omgeving.