25/06/2017 9:05:46 Home | Website Complexe Projecten en Routeplanner
Omdat de inhoud van de website frequent wordt geactualiseerd, vermelden we steeds de datum van de printversie.

De Vlaamse overheid zet met de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten in op de realisatie van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak. Deze website wijst u de weg doorheen deze nieuwe procesaanpak.

Elk complex project is uniek en vereist maatwerk. De Routeplanner op deze website zet u met een reeks van aanbevelingen en goede voorbeelden op weg om zelf efficiënt en kwaliteitsvol aan de slag te gaan in complexe planningsprocessen. De Routeplanner bestaat uit verschillende bouwstenen die je vrij maar doelgericht kan gebruiken. Wat wel in elk project terugkeert, is de nood aan transparantie, participatie, communicatie en een geïntegreerde samenwerking.

De website geldt eveneens als een aanmeldingsloket voor complexe projecten. Het Team Complexe Projecten zal samen met u de mogelijkheden van de nieuwe aanpak verkennen. Via complexeprojecten@vlaanderen.be kan u hen vlot bereiken. U vindt hier een brochure die een beknopt overzicht geeft van de nieuwe procesaanpak.

U vindt hier informatie over de lopende complexe projecten. Voor meer informatie kan u ook steeds terecht op de projectwebsites van de projecten.

Om initiatiefnemers en procesverantwoordelijken bij te staan heeft het team complexe projecten een overzicht gemaakt van de regelgevende verplichtingen. Bij de presentaties vindt u ook verschillende nuttige documenten met info over de verkenningsfase en over het strategisch onderzoek.  

 

Routeplanner
1
Projectdefinitie en procesaanpak scherpstellen

Een complex project vertrekt vanuit een probleemstelling of opportuniteit. Het doel van de verkenningsfase is om vanuit een multidisciplinaire 360° benadering te komen tot eenduidige probleem- en projectdoelstellingen en om de grote lijnen van het proces in kaart te brengen. Deze doelstellingen worden geformuleerd in de startbeslissing, die het engagement inhoudt van de bevoegde overheid om een proces op te starten.

Lees meer 

2
De beste oplossing zoeken

Het doel van de onderzoeksfase is om de beste oplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden. Daarvoor moeten de verschillende oplossingen op een geïntegreerde manier afgewogen en onderzocht worden. De beste oplossing voor de probleemstelling van het investeringsproject wordt geformuleerd in het voorkeursbesluit.

Lees meer 

3
Bepalen hoe het project uitgevoerd zal worden

Het doel van de uitwerkingsfase is om het voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project en om te bepalen hoe het project zal uitgevoerd worden. Het resultaat is één geïntegreerd projectbesluit over het geheel van vergunningen, machtigingen en toestemmingen, de bestemming en het actieprogramma (de flankerende maatregelen).

Lees meer 

4
De werken zo efficiënt mogelijk laten verlopen

Het doel van de uitvoeringsfase is enerzijds om de werken zo efficiënt mogelijk en maximaal maatschappelijk gedragen te laten verlopen. Anderzijds is het nodig om ook de nodige stappen wat betreft het beheer, de monitoring en de evaluatie van het project uit te voeren.

Lees meer 

Goede voorbeelden
Bewonersoverleg complex project 'Leefbaarheid Klein-Rusland'

De bewonersgroep is een pijler van de werking van het complex project. Een aantal bewoners fungeren als klankbord. Ze krijgen terugkoppeling over het verloop van het complex project. Op die manier kunnen ze tijdens het overleg hun eigen idee over het project naar voren brengen, los van de reguliere formele procedures zoals een openbaar onderzoek. Aanvullend wordt er ook via info-avonden naar de volledige woonwijk teruggekoppeld.


Afspraken verankeren in overeenkomsten
Het gebruik van overeenkomsten is geen verplichte stap in een complex project, maar ze vormen vaak wel een meerwaarde. Zeker als er veel verschillende overheden actief zijn, is het nuttig om de afspraken tussen die verschillende actoren neer te schrijven in een overeenkomst.
Hoe omgaan met conflicten?

In een goed planproces probeer je via conflictpreventie te anticiperen op potentiële conflicten en hierover pro-actief afspraken te maken. Wanneer een conflict zich toch voordoet, is het van belang dieper te kijken naar de oorzaak. Dit kan te maken hebben met belangen, met emoties, met aannames, met zaken uit het verleden, met persoonlijkheden en attitudes of onderlinge relaties. Alternatieve conflictoplossing (ADR) kenmerkt zich door een vrijwillige aanpak waarbij de partijen zeggenschap houden over de oplossing.

In de presentatie leest u er meer over.